Home > Events > Symposiums > Hội thảo Công nghệ Thông tin Xanh Châu Á (Green IT) -Việt Nam-

Hội thảo Công nghệ Thông tin Xanh Châu Á (Green IT) -Việt Nam-

Đăng ký tham dự hội thảo

Fax: +86-10-8278-3074

Ngày 13 tháng 2 năm 2012 (thứ hai) Hilton Hà Nội Opera (Phòng Ballroom tầng 1)

PageTop